30 سالگی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


با پای پیاده و دست خالی آمدم  ...

در این مجاز زندگی ، شلوغی را انتخاب کردم .

تا توجهی جلب نکنم.... تا دیده نشوم.

هر از گاهی در کنج خلوت زندگی ام نشستم و نوشتم .... با خیال راحت

که کسی نمیخواند ... یا اگر میخواند ، مرا نمیشناسد تا قضاوتم کند!

 خودم را برای خودم نوشتم.

 رفتن را شروع کردم ، بدون اینکه کسی بویی ببرد.

سنگ انداختم به عمق جانم ، تا صدای عمقش را بشنوم.

با خودم تکرار کردم که مرد ، مردود مرور زمان نمیشود.

گهی پیچیدم به راست و گهی چپ و نالیدم از اینکه در "میانه ها" ول معطلم.

گاهی زمان از دستم در رفت. غربت باورم شد.

آرزو کردم طعم تنهایی زندگی ام را ساده نفروشم

 صبوری ،  برایم شکلی از ایمان شد  و لبخند نیایش من شد با پروردگارم

پر رنگ و رسوا بودن را بر همرنگ بودن ترجیح دادم

از کام سیگار  گفتم و کام رفاقت هایی دودش صد ها فرسنگ با دود سیگار فاصله داشت

راضی ام ...

نه بابت آنچه همه میبینند.

بابت آنچه کسی نمیبیند!

بابت این کنج خلوت.

بابت این پاکیزگی.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای